Call for more Welsh medium education in Bridgend

By Contributed Item in Education

Bridgend County Borough Council should take urgent action to improve the provision of Welsh medium education in the county and plan to open more schools.

National parent-led organisation RhAG – Parents for Welsh Medium Education – has called on the council to act as the area hosts the National Urdd Eisteddfod this week.

There are still no Welsh medium primary schools in parts of the county, and the secondary school is located in the northern-most part of the borough. Although the county has discussed the need for more Welsh medium schools, very little has happened there for decades, with the exception of Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd which opened in 2008.

Local parents want to see: relocating Ysgol Gyfun Llangynwyd to a central position in the county; establishment of a new primary school or a 3-19 school; establishment of new Welsh medium primary schools in Porthcawl and the southwest area of Bridgend and more provision in the Pencoed area, since Ysgol Dolau in RCT is full.

Said Lisa Wilson, chair of RhAG Bridgend: “Approximately 140,000 people live in the county of Bridgend, some 13,000 more than the Vale of Glamorgan. And yet, the Vale of Glamorgan has seven Welsh medium primary schools, but there are only four in the county of Bridgend.

"According to the 2011 Census, (population) about 10 per cent of both counties can speak Welsh, but the Vale is preparing more effectively for the future; i.e. proposals are currently being submitted to the Vale Council to increase the number of secondary school pupils in Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

“Three of the four schools are full or within 10 per cent of reaching their capacity, and yet there are currently no proposals outlined in the county’s Welsh in Education Development Plan to resolve this. Ysgol Bro Ogwr has been running at full capacity for years, and children have been refused a place as a result.

“Almost 30 years have passed since the last Welsh medium primary school was opened with the county having failed to make any progress, which unfortunately is similar to the nearby county of Neath Port Talbot.

“The Welsh Government’s ambitious goal of reaching a million Welsh speakers by 2050 is entirely dependent on increasing the numbers of pupils who are educated through the medium of Welsh. Increasing the infrastructure of Welsh medium schools is an absolutely vital element in the planning of national language policy. We need to accelerate growth if we are to have any hope of reaching this goal.

“We look forward to the growth of Welsh medium education in Bridgend as a result of the Welsh Government’s ambitious targets and the commitment of the First Minister Carwyn Jones, who represents the constituency of Bridgend, to Welsh-medium education.”

Cyflymu twf Addysg Gymraeg: her i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr

DYLAI Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr weithredu ar frys i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir a chynllunio ar gyfer sefydlu ysgolion newydd.

Dyma yw galwad RhAG wrth i Eisteddfod yr Urdd ymweld â’r ardal yr wythnos hon.

Does dim ysgolion cynradd Cymraeg o hyd mewn rhannau o’r Sir, ac mae’r ysgol uwchradd ym mhen pella gogleddol y Sir. Er bod y Sir wedi trafod yr angen am ragor o ysgolion Cymraeg, ychydig iawn sydd wedi digwydd yno ers degawdau, ac eithrio sefydlu Ysgol Gyfun Llangynwyd yn 2008.

Mae rhieni lleol am weld: Symud Ysgol Gyfun Llangynwyd i safle canolog yn y Sir; Sefydlu ysgol gynradd newydd neu sefydlu ysgol 3-19 oed; sefydlu ysgolion cynradd Cymraeg newydd ym Mhorthcawl ac yn ne-orllewin tref Pen-y-bont ar Ogwr; cael rhagor o ddarpariaeth yn ardal Pencoed, gan fod ysgol y Dolau yn Rhondda Cynon Taf yn llawn.

Meddai Lisa Wilson, Cadeirydd RhAG Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae 140,000 o bobl yn byw yn Sir Pen-y-bont, rhyw 13,000 yn fwy na Bro Morgannwg. Ac eto mae gan y Fro 7 o ysgolion cynradd Cymraeg, ond dim ond 4 sydd yn Sir Pen-y-bont. Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae tua 10% o boblogaeth y ddwy sir sy’n siarad y Gymraeg, ond mae’r Fro’n paratoi’n fwy effeithiol ar gyfer y dyfodol; ee mae bwriad i gynyddu nifer y disgyblion yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

“Mae 3 o’r 4 ysgol yn llawn neu o fewn 10% o gyrraedd eu capasiti, ond does dim cynigion gan Gynllun Datblygu Addysg Gymraeg y Sir i ddatrys hwn. Mae Ysgol Bro Ogwr wedi bod o dan ei sang ers blynyddoedd, ac mae plant wedi cael eu gwrthod yn sgil hyn.

“Mae bron 30 mlynedd wedi mynd heibio ers agor yr ysgol gynradd ddiwethaf, a’r Sir wedi methu â chymryd camau breision, gwaetha’r modd a hynny’n debyg i Sir gyfagos Castell-nedd Port Talbot.

“Mae nod uchelgeisiol y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 yn gwbl ddibynnol ar gynyddu niferoedd sy’n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynyddu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg felly yn elfen hanfodol wrth gynllunio polisi iaith cenedlaethol. Mae angen cyflymu hyn os ydym am gael unrhyw obaith o gyrraedd y nod.

“Edrychwn ymlaen at weld twf addysg Gymraeg ym Mhen-y-bont yn sgil targedau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ac ymrwymiad y Prif Weinidog, Carwyn Jones, sy’n cynrychioli Pen-y-bont, i addysg Gymraeg.”

Add Comment

Add Your Comment

You don't need an account to leave a comment

By posting your comment you agree to our T & C